Clubvoorwaarden

 • Definities: Contractpartij 1: Todz Sport.
   
  Contractpartij 2: Het lid.
   
  Voorwaarden: Club voorwaarden van Todz Sport.
   
  Prijslijst: Informatie over tarieven.
   
  Reglement: Huishoudelijk en ordereglement van Todz Sport.
   
  Art. 1: Algemeen
   
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Todz Sport en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
   
  Art. 2: Lidmaatschap
   
  2.1 Een lidmaatschap bij Todz Sport kan worden afgesloten vanaf 15 jaar. Tot 18 jaar inschrijven in het centrum in aanwezigheid van ouder/verzorger. Van 12 tot 15 jaar kan een lidmaatschap worden aangegaan alleen onder begeleiding van een sportende ouder/verzorger.
   
  2.2 Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Todz Sport en het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
   
  2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en is beperkt tot wat tussen het lid en Todz Sport is overeengekomen.
   
  2.4 Ieder lid van Todz Sport is verplicht, bij wijziging van persoonlijke gegevens, ombinnen 10 dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden Todz Sport te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens. Het lid is verplicht een foto van zichzelf te laten maken bij de receptie, welke opgenomen wordt in het klantenbestand.
   
  Art.3: Termijn van het lidmaatschap
   
  3.1 Bij abonnementen van 3 maanden, 1 en 2 jaar gelden de volgende regels;
   
  3.1.a Tussentijds opzeggen van de overeenkomst is niet mogelijk. (Geen medische stop)
   
  3.1.b 1 Maand voor uw overeenkomst afloopt krijgt u van Todz Sport een email ter kennisgeving voor het aflopen van uw overeenkomst als stukje service.U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het op tijd reageren/opzeggen van uw overeenkomst. U dient zelf aan de receptie van Todz Sport voor de 23 ste van de maand dat uw overeenkomst afloopt,schriftelijk aan te geven dat u uw overeenkomst wilt beëindigen. Wanneer u niet aangeeft uw overeenkomst te willen beëindigen, wordt uw overeenkomst voor dezelfde periode verlengd. Dit geldt voor een 3 maanden overeenkomst. Voor overeenkomsten van 1 en 2 jaar moet bij einde van de overeenkomst een nieuwe overeenkomst worden afgesloten, zodat de maandelijkse contributieprijs blijft gewaarborgd. Bij geen kennisgeving wordt de overeenkomst omgezet in een abonnement vooronbepaalde tijd per volledige maand opzegbaar. Hier gelden echter andere contributieprijzen voor.
   
  3.1.c Wanneer u voor het einde van de overeengekomen periode uw overeenkomst verlengt betaalt u voor de nieuwe overeenkomst geen administratiekosten.
   
  Art.4: Tarieven
   
  4.1 De tarieven en andere financiële zaken van Todz Sport staan vermeld op de prijslijst en op de website van Todz Sport, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
   
  4.2 Steeds de laatste versie van de prijslijst is geldend.
   
  4.3 Todz Sport behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, tarieven aan te passen. Deze aanpassing kan maximaal 1 maal per jaar geschieden, en zal via de prijslijst bekend worden gemaakt.
   
  Tariefsaanpassingen zullen minimaal gelijk zijn aan de Consumenten Prijs Index.
   
  Art.5: Betaling van het lidmaatschap
   
  5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan Todz Sport verschuldigd is, dient vooraf te geschieden, door middel van automatische incasso.
   
  5.2 Automatische betalingen geschieden altijd per de eerste werkdag van de eerste volledige maand. Indien het lid zich aanmeldt betaalt het lid de eerste betalingstermijn contant of per pin bij inschrijving aan de receptie van Todz Sport.
   
  5.3 Wanneer het lid bij betaling in gebreke blijft, gaan wij over tot verzoek van betaling, verhoogd met administratiekosten. Dit geldt voor alle betalingen door middel van automatische incasso´s.
   
  5.4 Wanneer het lid na verzoek in gebreke blijft, zal de betaling uit handen worden gegeven aan het incassobureau met daarbij komende administratie en incassokosten voor rekening van het lid.
   
  5.5 De clubpas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het clublid kan dan de toegang tot Todz Sport worden geweigerd. Todz Sport is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
   
  Art.6: Faciliteiten
   
  6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten die Todz Sport aanbiedt binnen het overeengekomen kader.
   
  6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van Todz Sport, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Het reglement is bovendien duidelijk zichtbaar aangebracht bij de ingang van het gebouw van Todz Sport en te downloaden van de site www.todzsport.nl.
   
  6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Todz Sport aanwezig, is het lid persoonlijk aansprakelijk. Bij minderjarigen vanaf 12 jaar zijn de volwassenen aansprakelijk.
   
  6.4 Todz Sport behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend.
   
  6.5 Elk handelen, nalaten en / of gedrag van het lid en / of vanwege het lid aanwezige derden bij Todz Sport, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Todz Sport het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten te ontzeggen.
   
  6.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.
   
  Art. 7: Aansprakelijkheid
   
  7.1 Todz Sport sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en / of directe samenhang ondervindt uit, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Todz Sport.
   
  7.2 Het lid vrijwaart ter zake Todz Sport voor elke aanspraak ter zake geleden en / of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar Todz Sport ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.
   
  Art. 8: Overige bepalingen
   
  8.1 Todz Sport is op officiële feestdagen en op oud en nieuwjaarsdag gesloten.
   
  8.2 In het geval de voorwaarden van Todz Sport niet voorzien in een ontwikkeling en / of situatie heeft Todz Sport het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid en is voor het lid bindend. Een aanvulling op de voorwaarden geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
   
  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts rechtskracht, indien zij door de directie van Todz Sport schriftelijk aan het lid zijn bevestigd.
   
  8.3 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
   
  8.4 Alle correspondentie verloopt via email.